Official supplier NATO CAGE CODE: 9B0MH

Szkolenie kierowane jest do firm sektora zbrojeniowego, lotniczego oraz firm produkcji podwójnego zastosowania prowadzących działalność biznesową w krajach o odmiennych kulturach religijnych. Dla osób odbywających podróże do krajów bliskiego wschodu chcących poznać zasady kultury, etyki bizne-sowej i form zachowań niezbędnych w prowadzeniu działalności handlowej.

W trakcie trwania szkolenia uczestnicy poznają istotne z punktu widzenia swojej pracy aspekty dele-gacji i pobytu w krajach potencjalnie niebezpiecznych, metody wykrywania działań zagrażających bez-pieczeństwu oraz postępowanie w przypadkach szczególnych (aresztowanie, inwigilacja, zamach terro-rystyczny itp.).

Uczestnicy szkolenia zostana zapoznani z wzorcami kulturowymi oraz aspektami etyki biznesowej któ-rych przestrzeganie ułatwia prowadzenie działalności biznesowej, rozmowy i negocjacje handlowe oraz chroni przed potencjalnymi kłopotami.

* Projekt szkoleniowy realizowany jest o formułach dla sektora zbrojeniowego i cywilnego.

* Projekt realizowanych jest w modułach 2 / 4 / 6 dniowych w zależności od specyfiki i oczekiwań Klienta.

Chcesz o coś spytać?
Administratorem danych osobowych jest BLACK APEX sp. z o.o.. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.